حفاظت اسناد

تعداد بازدید:۱۱۸۴

حفاظت اسناد

یکی از ارکان حراست دانشگاه می باشد که وظیفه آن حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه دانشگاه بوده که یکی از کارهای مهم این واحد طراحی و اجرای سیستم جامع امنیت اطلاعاتی می باشد برخی از وظایف این واحد به شرح زیر است:

  1. طبقه بندی اسناد و مدارک برحسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند
  2. ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد
  3. برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
  4. استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه، مخازن سئوالات و ...
  5. تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده ، دستور العمل ها با نظر مسئول مستقیم  
  6. انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیرمجاز مذاکرات و صورت جلسات
  7. تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال مراسلات و گردش اسناد
  8. دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست ازآنها براساس مقررات مربوطه