حفاظت فیزیکی

تعداد بازدید:۱۴۵۶

اهم وظایف بخش حفاظت فیزیکی عبارتند از :

  • انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
  • طبقه بندی تاسیسات به منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
  • تهیه و تدوین ضوابط و مقررات شناسایی و کنترل تردد مراجعان ، کارکنان و خودروها
  • صدور دستورالعمل های لازم و نظارت به اجرای آنها در زمینه حفاظت تاسیسات
  • آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت ها، حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
  • کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان